Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western HoroscopesSri Subramanya Pancharatnam
πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

​Shadananam, chandana lepithangam,

Mahorasam, divya mayoora vahanam,

Rudrasya soonum, sura loka nadam,

Brahmanya devam, saranam prapadye

 
Jajwalyamanam, sura brunda vandyam,

Kumaradhara thada mandirastham,

Kandarpa roopam, Kamaneeya gathram,

Brahmanya devam, saranam prapadye


Dwishadbujam dwadasa divya nethram,

Trayee thanum soolamasim dadhanam,

Seshavatharam, kamaneeya roopam,

Brahmanya devam, saranam prapadye


Surari gorahava shobhamanam,

Surothamam shakthi daram kumaram,

Sudhaara shakthyayudha shobhi hastham,

Brahmanya devam, saranam prapadye

 
Ishtartha sidhi pradha meesa puthram,

Ishtannadham bhoosura kamadhenum,

Gangodbhavam sarva jananukoolam,

Brahmanya devam, saranam prapadye


Ya slokamidham padatheeha bhakthya,

Brahmanya deva nivesitha manasa san,

Prapnothi bhogamakilam bhuvi yadyadishtam,

Anthe cha gachathi muda guha samyameva


πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯