Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

Om Namah Shivaya 


​|| Om Namashivaya ||

Om Tryambakam Yajaamahe 
Sugandhim Pushti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan 
Mrityor-Mokshiya Maamrutaat ||

Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai nakaraya namashivaya ||

Kasi kshethra nivasam cha 
kala bhairava darshanam,
Prayaga madhavam drushtwa, 
Eka bilwam shivarpanam ||

​