Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


Shiva Mahimna Stotram

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Mahimna paaram they parama vidhusho yadhya sadhrushi,

Sthuthir Brahmadheenama api thadavsanna sthwayi gira,

Adhavachya sarva swamathi parinamam avadhi grunan,

                                 Mamapyesha sthothre hara nirapavadha parikara.                                    

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
 

Atheetha panthanaam thavacha mahimaa vang manasayo-

Thadhvya vruthyayam chakitham abhi dathe sruthirapi,

Sa kasya sthothavya kathi vithi guna  kasya vishaya,

             Padhe thwart vaacheena pathathi na mana kasya na vacha.      

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Madhu sphreetha  vacha parama amruthan nirmitha vatha,

Sthava Brahman kim vagapi sura guror vismaya padam,

Mama thwenaam vaanim guna kadhana punyena bhavatha,

 Punam eethyrthesmin pura madhana budhir vyavasitha.    

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Thwa aiswaryam yathad jagad udhaya raksha pralaya kruth,

Thrayee vasthu vyastham thisrushu guna bhinnasu thanushu,

Abhavyanam asmin varadha, ramaneeyama ramaneem,

Vihethum vyakroseem mvidhadadha ihaike jadadhiya.     

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 
 

Kimeeha kim kaya sa khalu kim upaya sthribhuvanam,

Kimadharo dhatha  srujathi kimupadhena ithi cha,

Atharkyaisvarye thwayyan  avasara dustho hatha dhiya,

 Kutharkkoyam kaam schin mukharayathi mohaya jagatha. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥
 
Ajanmano lokaa kimayava vanthopi jagatha,

Madhishtantharam  kim bhava vidhi ra nadbruthya bhavathi,

Aneeso vaa kuryath bhuvana janane ka parikaro,

 Yatho mandhasthwam prathyamara vara  samseratha yime.    
 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Thrayee sankhyam yoga pasupathi matham vaishnavam ithi,

Prabhinne prasthan paramidhamadha padhyamithi cha,

Rucheenaam vaichithryaadhrujhoo kutila nana padha jhooshwam,

 Nrunaam yeka gamyathwam aasi payasamarnava yiva.   

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Mahoksha , gadwangam , parasurajinam , bhasma phanina,

Kapalan chethi yathva varada thathropakaranam,

Suraasthaam thamrudheem dadadhimthu bhavadhabru prani hithaam,

  Nahi swathamaramam vishaa mruga thrushana bramayathi. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Dhruvam , kaschiddsavam sakala maparasthwa dhruvamidham,

Parodhrou vyadhrouvye jagadhi gadhadhi vyastha vishaye,

Samasthepyethasmin pura madhana thair vismitha yiva,

Sthuvan jihremi thwam nakhalu nanu dhrushta mukharatha. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥

Thavaiswaryam yathnadhyad upari  virincho hariradha,

Parichethum yathavanala manalaskanda vapusha,

Thatho bhakthi sradha bhara guru granadhbhyam gireesa yath,

Swayam thasthe thabhyam thava kimanu vruthir na phalathi.  

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Ayathnadapadhya tribhuvana ma vaira vyathikaram,

Dasasyo yad bahuna bhrutha rana kundu paravasan,

Sira padma sreni rachitha charanambhoru bhale,

Sthiraya thwad bhakthe sthripura hara visphoorjithamidham. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Amushya thwad seva  Samadhi gatha saram bhujavanam,

Balad kailasepi  thwad adhi vasathou vikramayatha,

Alabhya patale apya lasa chalitham angushta sirasi,

Prathishta thwayassed  dhruva mupachitho muhyathi khala.

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Yad rudhim suthramno varada pramochai rapi sathee,

Madaschakre baana parijna  vidheya thribhuvana,

Na thachithram thasmin vari vasathari thwacharanayo,

Rna kasya unnathyai bhavathi shirasasthwayya  vanathi. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Akaanda brahmaanda kshaya  chakitha devasura krupa,

Vidheya syaseedhya  sthrinayana visham sahruthavatha,

Sakalmasha kande thava na kuruthe na sriyam aaho,

 Vikaraopi slaghyo bhuvana bhaya bhanga  vyasanina.  

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥  

Asidhartha naiva kwachidhapi  sa devasura nare,

Nivarthanthe nithyam jagathi jayino yasya visikhaa,

Na pasayan eesa  thwam ithara sura sadharana mabhooth,

 Smara smarthvyathma nahi vasishta padhya paribhava. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Mahee pada aghaadhad vrajathi sahasa samsaya padam,

Padam vishnor  brahmyadv  bhuja pari gharughna gruha ganam,

Muhoordhyor dhousthyaa yathya nibhrutha  jada thaditha thata,

Jagad rakshayai thwam natasi nanu vamaiva  vibhutha.   

 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Viyad vyapi thara gana gunitha phenodhgama ruchi,

Pravaho vaaraam ya prasha thalaghu drushti  sirasi they,

Jagad dweepaakaaram jaladhi valayam thena kruthami,

 Thyena naivonneyam  drutha mahima divyam thava vapu. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Radha kshoni yanthaa satha druthi  ragendro dhanu radho ,

Radhange chandra arkou radha charana pani sara jathi,

Thidhakshosthe koyam  Tripura thruna madambara  vidhi,

 Vidheyaou kreedanthyo  na khalu para thanthra prabhudhiya. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
 
Haristhe sahasrammkamala bali madhaya padayo,

Aryadhe kone thasmin, nijamudhaharan nethra kamalam,

Gatho bhakthyudreka parinathimasou chakra vapusha,

 Thrayanaam rakshayai thripura hara jagarthi jagatham. 

 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Krathou supthe jagrathwamasi phalayoge krathu maam,

Kwa karma pradhwastham phalathi purusharadhanaruthe,

Athasthwaam samprekshya krathushu phala dhana prathi bhuvam,

 Sruthou sradham badhwa druda parikara karmasu jana. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Kriya daksho  daksha krathu pathira dheesasthanubratha,

Mreeshsheenaamarthwijyam saranadha, sadasya sura gana,

Krathur breshaswatha krathu phla vidhana vyasnino,

Dhruvam karthu sradha vidhura mabhicharaya hi makha. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Praja nadham naadha prasabhamabhikam swam duhitharam,

Gathaa rohid bhoothaam rira mayishu mrushyasya vapusha,

Dhanu paneryatham dhivamapi sapathra kruthi mamum,

Thrasantham nodhyapi  thyajathi na mrugavyadharabhasa. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Swalavanyasamsa  dhrutha dhanusha mahnaya thrunavath,

Pura plashtum  dhrushtwa pura madhana pushpayudhamapi,

Yadi sthrainam devi  yama niratha dehardha ghatana,

Dhavaithi thwamadha bhatha varadha mugdha yuva thaya. 
 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 


Smasaneshwa  kreeda smara hara pisachaa saha charaa,

Aschitha bhasma lepa  sragapi nrukaroti parikaraa,

Amangalyam seelam thava bhavathu namaivamakhilam,

 Thadapi smarthrunaam varada pramam mangalamasi. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Mana prathyak chithe savidha mavadhayatha marutha,

Prahrushya dhromana  pramadha salilothsangitha drusa,

Yada lokyahladham hrudha yiva nimajyamrutha maye,

 Dadahthyantha  sthathwam kimapi yaminasthathkila bhavaan. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Thwam arka sthwam soma  sthwam asi pavanasthwam hootha vaha,

Sthwam apasthwam vyomasthwamu dharaneerathma thwam yithi cha,

Parichiinnamevam thwayi parinatham bhibhrathi giram,

  Na vidhmasthatthwam  vayamiha thu yathwam na bhavasi.  

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
 
Thrayeem thisro vruthi sthribhuvana madho  threenapi suraa,

Nakaraa dwai varnaii sthribhira bhidha utheerna vikruthi,

Thureeyam they dhama dwani bhiravirundhana mani bhi,

 Samastha vyastham thwaam saranadha granathyom ithi padam. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Bhava sarvo rudhra  pasupathi  radhogra saha mahaam,

Sthadha bheemesanavithi yadabhidhanashtakamidham,

Amooshin prathyekam praviharathi deva sruthirapi,

 Priyayasmai dhamne pravihatha namasyosmi bhavathe. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
 
Namo nedishtaya priyadhavadhavishtaya cha  namo,

Nama kshodhishtaya  smara hara mahishtaya cha nama,

Namo varshishtaya trinayana yavishtaya cha namo,

  Nama sarvasmai they thadhidhamithi sarvaya cha nama. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Bahala rajase viswothpathou bhavaya namo nama,

Prabhala thamase thath samhare haraaya namo nama,

Jana sukha kruthe sathwodrikthou mrudaya namo nama,

 Pramahasi padhe nisthraigunye shivaya namo nama. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 


Krusa parinathi chetha klesa vasyam kwa chedham ,

Kwacha thawa gunaseemollangini saswa dhruhi,

Yithi chakitha mamandhee kruthya maam bhakthiradhaa,

Dwaradha charanayosthe  vakya pushopaharam. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Asitha giri samam syath kajjalam Sindhu pahre,

Sura tharu vara sakha lekhanee pathra moorkhee,

Likhathi yadhi graheethwa saradha sarva kaalam,

Thadapi thava gunaanaam eesa  param na yathi.  

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 

Asura sura muneendrai  rarchitha syendu mouler,

Gradhitha guna mahimna nirgunaswaswarasya ,

Sakala guna varishta  puspha dandhabhi dhano,

    Ruchira malaghu vruthair stotrametha chakara. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Aharaharanavadhyam dhoorjate sthothramethad,

Padathi parama bhkthya sudha chitha puman ya,

Sa bhavathi shiva loke rudhra thulya sthadathra,

Prachura thara  dhana aayu puthravan , kerthiman cha. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Mahesan aparo deva , mahimno na para sthuthi,

Aghorannaparo manthra , nasthi thathwam gurur param.   

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 
 
Deekha danam thapastheertham jnanam yagadhike kriya,

 Mahimna sthava patasya kalam naarhanthi Shodaseem. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Kusuma dasana nama sarva gandharva raja,

Sasi dhara vara  mouler deva devasya dasa,

Saguru nija mahimno brushta yevasya roshad,

  Sthavana midhamakarsheed divya divyam mahimna.  

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Sura vara muni poojyam , swarga mokshaika hethum ,

Padathi yathi manushya pranjalir anya chetha,

Vrajathi shiva sameepam kinnarai sthooyamana,

 Sthavana midham amogham pushpa dantha praneetham.  

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Sri Pushpa dantha pankaja nirgathena,

Stotrena kil bisha harena hara priyena,

Kanda sthithena padithena samahithena,

  Supreenetho bhavathi bhootha pathir mahesa. 

 🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Yithyesha vang mayee pooja srimad Sankara padahyoo,

Arpitha thena devesa priytham may sada shiva.  

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥 
 
Ithi Sri Pushpa Dantha Virachitham Shiva Mahimna stotram Samaptham

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥