Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


​Lingashtakam
πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Brahma Muraari Surarchita Lingam
Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam
Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaama Dahana Karunaakara Lingam
Ravana Darpa Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vandhitha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam
Panipati Veshthitha Sobitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam
Pankaja Haara Susobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam
Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhaakara Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ahshta Daridra Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam
Paraath Param Paramatmaka Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam
Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka Mahaapnoti
Sivehna Saha Modatheh


πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯
​


​​
Rudrashtakam
πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯


Namami Shamishan Nirvan Roopam
Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swaroopam
Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham
Chidakasamaakasa Vasam Bhajeham

Niraakara Monkaara Moolam Thureeyam
Giraa Jnana Gotheethamesam Gireesam
Karalam Maha Kala Kalam Krupalam
Gunaa Gara Samsara Param Nathoham

Thushaaraadhi Sankasa Gowram Gabheeram,
Mano Bhootha Koti Prabha Sree Sareeram,
Sphuran Mouli Kallolini Charu Ganga,
Lasaddala Balendu Kante Bhujanga

Chalath Kundalam Bru Sunethram Vishaalam,
Prasannananam Neela Kandam Dhayalam,
Mugadheesa Charmambaeam Munda Malam,
Priyam Shankaram Sarva Nadham Bhajami

Prachandam Prakrushtam Prakalbham Paresam,
Akhandam Ajam Bhanu Koti Prakasam,
Thraya Soola Nirmoolanam Soola Panim,
Bhajeham Bhavani Pathim Bhava Gamyam

Kalatheetha Kalyani Kalpanthakari,
Sada Sajjananda Datha Purari,
Chidananda Sandoha Mohapahari,
Praseeda Praseeda Prabho Mamamadhari

Na Yavad Umanada Padaravindam,
Bhajantheeha Loke Pare Vaa Naraanaam,
Na Thath Sukham Shanthi Santhapa Nasam,
Praseedha Prabho Sarva Bhoothadhivasam

Na Janami Yogam, Japam, Naiva Poojaam,
Nathoham Sada Sarvadha Shambhu Thubhyam,
Jara Janma Dukhogha Thathpyamanam,
Prabho Pahi Aapannamameesa Shambho

Rudhrashtakam Idham Proktham Viprena Hara Thoshaye,
Ye Padanthi Naraa Bhakthya Thesham Shambhu Praseedathi

πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

​


​
Bilwa Ashtakam 
πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Tridalam Trigunakaaram Trinethram Cha Triyayusham,
Trijanma Papa Samharam Eka Bilwam Shivarpanam ||1||

Trishakhai Bilwapathraischa Hyachidrai Komalai Shubai,
Shiva Poojam Karishyami, Eka Bilwam Shivarpanam ||2||

Aganda Bilwa Pathrena Poojithe Nandikeshware,
Shudhyanthi Sarva Papebhyo, Eka Bilwam Shivarpanam ||3||

Salagrama Shilamekaam Vipranam Jatha Cha Arpayeth,
Soma Yagna Maha Punyam, Eka Bilwam Shivarpanam ||4||

Dandi Koti Sahasrani Vajapeya Sathani Cha,
Koti Kanya Maha Danam, Eka Bilwam Shivarpanam ||5||

Lakshmyasthanutha Uthpannam Mahadevasya Cha Priyam,
Bilwa Vruksham Prayachami, Eka Bilwam Shivarpanam ||6||

Darshanam Bilwa Vrukshasya, Sparsanam Papa Nasanam,
Aghora Papa Samharam, Eka Bilwam Shivarpanam ||7||

Kasi Kshethra Nivasam Cha Kala Bhairava Darshanam,
Prayaga Madhavam Drushtwa, Eka Bilwam Shivarpanam ||8||

Moolatho Brahma Roopaya, Madhyatho Vishnu Roopine
Agratha Shiva Roopaya, Eka Bilwam Shivarpanam ||9||

Bilwashtakam Idham Punyaam, Padeth Shiva Sannidhou,
Sarva Papa Nirmuktha Shiva Loka Maapnuyath ||10||


πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯
​


  
Viswanathashtakam
         
 πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯             
 Ganga tharanga ramaneeya jata kalapam,
Gowri niranthara vibhooshitha vama bhagam,
Narayana priya mananga madapaharam,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         1

Vachamagocharamanekaguna swaroopam,
Vageesa Vishnu sura sevitha pada padmam,
Vamena vigraha varena kalathravantham,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         2
 
Bhoothadhipam bhujaga bhooshana bhooshithangam,
Vygrajinambaradharam, jatilam, trinethram,
Pasungusa bhaya vara pradha soola panim,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         3
 
Seethamsu shobitha  kireeta virajamanam,
Balekshananila  visoshitha pancha banam,
Nagadhiparachitha basaura karma pooram,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         4
 
Panchananam durutha matha mathangajanaam,
Naganthagam danuja pungava pannaganam,
Davanalam marana soka jarataveenam,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         5
 
Thejomayam suguna nirgunamadweetheeyam,
Anandakandamaparajithamaprameyam,
Nagathmakam sakala nishkalamathma roopam,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         6
 
Aasam vihaya parihruthya parasya nindam,
Pape rathim cha sunivarya mana samadhou,
Aadhaya hruth kamala Madhya gatham paresam,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         7
 
Ragadhi dosha rahitham sujananuraga,
Vairagya santhi nilayam girija sahayam,
Madhurya dhairya subhagam  garalabhi ramam,
Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham,         8
 
Phala Sruthi.
 
Varanasi pura pathe sthavanam sivasya,
Vyakhyathamashtakamitham patahe manushya,
Vidhyam sriyaam  vipula soukhya manantha keerthim,
Samprapya deva nilaye  labhathe cha moksham.

πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🌟🌟🌟πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯
​


​
Shiva Panchakshara Stotram
🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳

Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai nakaraya namashivaya.

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai makaraya namashivaya.

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai sikaraya namashivaya.

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaiswanara lochanaya,
Tasmai vakaraya namashivaya.

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai yakaraya namashivaya.

🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳

Phalasruthi
Panchaksharamidham punyam,
Ya padeth Shiva sannidhou,
Shivaloka maapnothi,
Shive na saha modathe.

🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳🌺🌺🌺🌳🌳🌳