Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

Nava Durdas
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟


Nava Durga Sthuti
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥​

Shailaputhri sthuthi

Jagatpajaye , jagat wandhwe, sarva Shakthi swaroopini,
Sarvarthmikesi Kaumari  Jagan mathar namosthuthe.

Brahmacharini Sthuthi

Tripuram  trirgunadhaaram   marga Jnana swaroopinim,
Trilokya vandhithaam devim , Trimurthim pranamamyaham

Chandra Ghanta Sthuthi

Kalikaam thu kalatheethaam  kalyana hurdayaam shivaam,
Kalyana jananim , nithyam kalyanim  pranamamyaham.


Kooshmanda Sthuthi

Animahidha gunaidharam , makara kaara chakshusham,
Anantha Shakthi bedham  thaam Kamakshim pranamamyaham

 
Skanda matha Sthuthi

Chanda veeram  chanda mayaam  Chanda munda prabhanjaneem,
Thaam namami  cha devesim  chandikaam Chanda vikramaam.


Kathyayani Sthuthi

Sukhananda kareem shanthaam , sarva devair namaskrutham,
Sarva bhoothmikam  devi  Shambhavim , Pranamyaham

 
Kalarthari Sthuthi

Chanda veeram Chandamayam Raktha bheeja prabhanjaneem,
Thaam namami cha devesim  Kalarathri, guna shalinim


Maha Gouri Sthuthi

Sundari  swarna sarvaangeem , sukha soubhagya dhayinim,
Santhosha jananaim Maha Gowrim pranamyaham


Sidhi Dhathri Sthuthi

Durgame dusthare karye , bhaya durga vinasini,
Pranamami  sada bhkthya  durga durgathi vinasini.

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥