Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

Sri Gurubhyo namaha


Tasmai Shri Gurave Namaha
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Akhand-Mandalakaram vyaptam yena characharam.

Tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namah. 

Agyan timir-andhasya Gyananjan Shalakaya. Chakshur-oonmeelitam yena tasmai Shri Gurave Namah. 

Gurur-Brahma Gurur-Vishnu Gurur-Devo Maheshwarah. Guru-sakshat Para-Brahma tasmai Shri Gurave Namah. 

Sthavaram jangamam vyaptam yat kinchit sacharacharam. Tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namah. 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥​​
​​

Coming Soon More Gurus