Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


Govindashtakam
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam  paramakasam,
Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam,
Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram,
Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham.                1

 
Mruth sanamathsihethi  yasodha thadana shaisava  sam thrasam,
Vyadhitha vakthralokitha lokaloka chathurdasa lokaleem,
Loka thrayapura moola sthambham , lokalokamanalokam,
            Lokesam paramesam, pranamatha govindam paramanandham.                2


Trivishta paripuveeragnam, kshithi bharagnam, bhava rogagnam,
Kaivalyam nava neethaa haara manaahaaram  bhuvanaharam,
Vaimalya sphuta chetho vruthi viseshabhaasa manabhasam,
                 Saivam kevala santham, pranamatha govindam paramanandham.                3

 
Gopalam Leela vigraha gopalam Kula gopalam,
Gopi khelana  govardhana dhruthi leela laalitha gopalam,
Gopir nigaditha  govinda sphuta naamaanam bahu namananam,
             Gopi gochara dhooram, pranamatha govindam paramanandham.                4

 
Gopi mandala goshtee bedham, bhedavastha bhedhabham,
Saswath gokhura  nirdhathothkrutha dhooli sara soubhagyam,
Sradha bhakthi grahithananda chinthyam chinthida sadhbhavam,
          Chinthamani mahimanam, pranamatha govindam paramanandham.                5


Snana kula yoshid vasthra mupadhayaga muparoodam,
Vyadhitsantheeradha digvasthradhy upadathu mupakarshantham,
Nirdhootha dhwaya soka vimoham  budham budheranthastham,
    Saththa mathra sareeram , pranamatha govindam paramanandham.                     6


Kantham  karana makarana adhi manadhim , kala manabhasam,
Kalindi gatha  kaliya sirasi muhur nruthyantham sunruthyantham,
Kalam kalamanatheetham  kalithasesham kalidoshagyam,
    Kala thraya gatha hethum, pranamatha govindam paramanandham.                     7


Vrundavana bhuvi  vrundharaka  gana vrundharadhitha  vandeham,
Kundhabamala mandasmera sudhanandam suhrud anandam,
Vandhya sesha  maha muni  manasa vandhyananda pada dwandwam,
  Vandhya sesha gunabdheem, pranamatha govindam paramanandham.                     8


Govindashtakamethad adheeta govindarpitha chethayo,
Govindachyutha madhava vishno, gokula nayaka krushnethi,
Govindangri  saroja dhyana sudha jala dhoutha samasthago,
   Govindam paramanandam   amruthamathastham  sa samabhyethi.                              9

 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥