Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

​
​|
| Om Gam Ganapathaye Namaha ||

​Om Gajananm bhootha ganadi sevitam
kapittha jambu phalasara bhakshitam
Uma sutham shoaka vinaashakaraNam
namami Vighneshwara paada pankajam ||

Shuklaambara Dharam Vishnum
Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet
Sarva Vighna Upashaanthaye ||

Vakratunda mahakaya,
koti surya samaprabham
Nirvighnam kurumedava

sarva karyeshu sarvadaa ||

​

​

Om Gam Ganapathaye namaha