Sri Ganapati Mangalashtakam
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Gajananaya Gangeya Sahajaya sadathmane,
Gowri priya thanhujaya Ganesayasthu Mangalam., 1 

Naga Yagnopavethaya, Natha vigna vinasine,
Nandhyahi gana nathaya, Ganesayasthu Mangalam., 2 


Ibhavakthraya chendradhi Vandhithaya chidathmane,
Eesana prema pathraya, Cheshtadaayasthu Mangalam., 3 

Sumukhaya susundogro Kshipthamrutha ghataya cha,
Sura brunda nishevyaya, Sukhadayasthu Mangalam., 4 

Chathur bhujaya chandrardha Vilasan masthakaya cha,
Charanavanathananda Dayakasthu Mangalam., 5 

Vakra thundaya vatave Vandhyaya varadhaya cha,
Viroopaksha suthayasthu Vigna nasaya Mangalam., 6 


Pramodha modha roopaya Sidhi vijnana roopine,
Prakrushta papa nasaya Phaladhayasthu Mangalam., 7 

Mangalam Gana nathaya Mangalam hara soonave,
Mangalam vighna rajaya, Vignaharthresthu Mangalam., 8 

Slokashtakamidham punyam Mangala pradham aadharath,
Padithavyam prayathnena Sarva vigna nivruthaye., 9 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥


Ganapati Dwadasanama Stotram
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
Namami sirasha devam gouri putram vinayakam
Bhaktayaha samsmarenityam ayushyakamartha siddhaye

Prathamam Vakratundam thu Ekadantam Dwitiyakam
Trutiyam Krishnapingam cha chaturtham gajakarnakam

Lambodaram Panchamamcha cha Shashtham vikatameva cha
Saptamam vighna Rajendram Dhumravarnam Tathashtakam

Navamam phalachandram tu dashamam cha Vinayakam
Ekadasam Ganapatim Dwadasam hasti ranmukam

Etad Dwadasa namani trisandhyam yah paten naraha
vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥Ganapati Ashtakam
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Yatho anantha shakthir anathascha jeeva,
Yatho nirgunadha aprameyaa gunasthe,
Yatho bhathi saravam tridha bedha binnam,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 1 

Yathaschaviraseej jagath sarvametha,
Thadhabjasano viswgo viswagoptha,
Thandendradhayo deva sanga manushya,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 2 

Yatho vahni bhanu bhavo bhoor jalam cha,
Yatha sagaraschandrama vyoma vayu,
Yatha sthavara jangama vruksha sangha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 3 

Yatho dhanava, kinnara yaksha sangha,
Yatha scharana varana swapadascha,
Yatha pakshi keeta yatho veerudasha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 4 

Yatho budhir ajnananaso mumukshor,
Yatha sampadho bhaktha santhoshika syu,
Yatho vigna naso, yatha karya sidhi,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 5 

Yatha puthra sampadhyatho, vanchithartho,
Yatho abhakthi vignasthadha anekaroopa,
Yatho soka mohaou yatha kama eva,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 6 

Yatho anantha shakthi sasesho bhabhoova,
Dharadhararenakaroope cha shaktha,
Yatho anekadha swargalolka hi nana,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 7 

Yatha veda vacho vikunta manobhi,
Sada nethinetheeti yatha gunanthi,
Para brahma roopam chidananda bhootham,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 8

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
Phala sruthi

Punarooche Ganadheesa stotramedath paden nara,
Trisandhyam tridinam thasya sarva karyam bhavishyathi., 9 

Yo japeth ashtadivasam sloskashtakamidham shubham,
Ashta varam Chathurthyanthu so ashta Sidheravapnuyath., 10 

Sa paden masa mathram thu, dasa varam dine dine,
Sa mochayed bandhagatham raja vadhyam na samsaya., 11 

Vidhya kamo labed vidhyam, puthrarthi puthramapnuyath,
 Vanchithaan labhathe sarvan, ekavimsathi varatha., 12 

Yo japed paraya bhakthya gajanana paro nara,
Evamukthwa thatho devaschanthrdhanam gatha prabhu., 13 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥Pratha Smarana Ganesa stotram 
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Pratha smarami gana nadha manadha bandhum,
Sindhoora poora parishobhitha ganda yugmam,
Udhanda vigna pargandana chanda danda,
Makhandaladhi Sura nayaka vrunda vandhyam. 1 

Prathar namami chaturanana vandhyamana,
Michanukoolam akhilam cha varam dadanam,
Tham thundilam dwirasanaadhipa yagna soothram,
Puthram vilasa chathuram shivayo Shivaaya. 2 


Prathar bhajamyabhayadham khalu bhaktha soka,
Davaanalam gana vibhum varakunjarasyam,
Ajnana kanana vinasana havya vaha,
Muthsaaha vardhanamaham , suthameeswarasya. 3 

Sloka thrayamidham punyam sada samrajya dayakam,
Prathruthaya sathatham ya padeth prayatha puman, 4 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥


Ganesa Pancha ratnam
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Mudha karatha modhakam, sada vimukthi dayakam,
Kaladaravathamsakam, vichithra loka rakshakam,
Anayakaika nayakam vinasithebha daithyakam,
Nathashubha pranasakam, namami tham vinayakam., 1

Nathetharathi bheekaram navodhitharka bhaswaram,
Namath surari nirjaram nathadhikapadhugdharam,
Sureswaram Nidheeswaram Gajeswaram Ganeswaram,
Maheswaram thamasraye parathparam nirantharam., 2

Samastha loka sankaram, nirastha daithya kunjaram,
Daretharodaram varam varebhavakthramaksharam,
Krupakaram, Kshamakaram, Mudhakaram, Yasaskaram,
Namaskaram Namaskrutham namaskaromi bhaskaram., 3

Akinchanarthimarjanam chiranthanokthi bhajanam,
Purari purva nandanam surari garva charvanam,
Prapancha nasa bheeshanam danamjayadhi bhooshanam,
Kapola dhana vaaranam Bhaje purana varanam., 4

Nithanta kanthi dantha kantha manthakantha kathmajam,
Achinthya roopamantha heena mantha raya krunthanam,
Hrudanthare nirantharam vasanthameva yoginaam,
Tham eka dantha meka meva chinthayami santhatham., 5

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥
Phalasruthi

Maha ganesa pancha rathna maadharena yo anvaham,
Prajalpathi prabhathake hrudhi smaran ganeswaram,
Arogadhamadhosadham susahitheem suputhratham,
Samahithayurshta bhoothi mapyupaithi sochiraath.

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes