Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western HoroscopesDurga Saptha Sloki
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Shiva Uvacha:

Devi thwam  bhakthi sulabhe , sarva karya vidhayini ,
Kalou hi karya sidhyartha mupaya  broohi yathnatha.


Devuvy uvacha:

Srunu deva pravakshyami , kalou sarveshta sadhanam,
Mayaa  thavaiva  sneha napya  amba Sthuthi prakasyathe


     Om asya  Sri Durga saptha sloki manthrasya , Narayana rishi , anushtup Chanda,
Sri Maha Kali , Maha Lakshmi , Maha Saraswathyo devatha , Sri Duga preethyartham saptha sloki pate viniyoga

 

    Om Jnaneenaam api chethamsi  ,

devi bhagwathi hi sa,
Baladhakrushya  mohaya  

                                                Maha maya prayachathi.             (Devi Mahatmuam  I -43)

 
Durge smrutha harasi bheethimasesha jantho,
Swasthai smruthaa mathi matheeva shubha dhadhasi,
Daridrya dukha bhaya harini ka twadhanya,
                                  Sarvopa kara karanaya sadardra chitha.       (Devi Mahathmyam IV-16)


 Sarva mangala mangalye,
Shive, sarvartha sadhake,
Saranye triambike Gowri
                                          narayani namosthuthe.          (Devi Mahathmyam XI-9)

 

Saranagatha deenaartha,
parithrana parayane,
Sarvsyarthi hare devi,
                                                  narayani namosthuthe.            (devi Mahathmyam XI-11)

 
  Sarva swaroope sarveshe,

sarva shakthi samanvithe,
    Bhayebhya sthrahino devi,

                                                  Durga devi namosthuthe.         (Devi Mahathmyam XI-23)


6. Sarva Badha prasamanam
trilokyasya akhileswari,
Evameva thwaya karyamasmad vairi vinasanam.   (Devi Mahathmyam XI-36)


7. Roganseshanapahamsi thushta,
Rushta thu kaman sakalan abheeshtaan,
Twamasreethanaam na vipannaranam,
Twamasritha hyasrayatham prayanthi.     (Devi Mahathmyam  Xi-28)


 
   Ithi Durga Saptha Sloki Sampoornam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥