Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


​Durga Ashtakam 

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Karthyayaini , Mahamaye,
Gadga bana dhaurdhare,
Gadga dharinee chandi,
Sri Durga Devi namosthuthe.    

Vasudeva suthe , kali,
Vasu deva sahodhari,
Vasundhara sriye nandhe,
Sri Durga Devi namosthuthe.
    
Yoga nidhre, maha nidhre,
Yoga maye, maaheswari,
Yoga sidhikari shudhe,
          Sri Durga Devi namosthuthe.    
    
Sankha chakra gada pane,
Sarnga jyayatha bahave,
Peethmbara dhare , dhanye,
            Sri Durga Devi namosthuthe.           

Rik Yajur sama adarvana,
Schadu Samantha lokinee,
Brahma swaroopini, brahmi,
              Sri Durga Devi namosthuthe.             

Vrushneenaam kula sambhoothe,
Vishnu nadha sahodharee,
Vrushnee roopa dhare dhanya,
          Sri Durga Devi namosthuthe.         

Sarvagna, sarvage sarve,
Sarveshwari, sarva sakshini,
Sarvamrutha jada bhare,
              Sri Durga Devi namosthuthe.            


Ashta bahu maha sathwe,
Ashtami navami priye,
Attahasa priye bhadre,
Sri Durga Devi namosthuthe.      
Durgashtakamidham punyam,

Bhakthidho ya paden nara,
Sarva kamavapnothi,
            Durga lokam sa gachathi.      

​🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥