Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

​​

Bhootha natha stotra dasakam
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸


Pandya bhoopatheendra poorva punya maohanakruthe,
Panditharchithangri  pundareeka pavana krithe,
Poorna chandra thunda vethra danda veerya varidhe,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.    
                           
 
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Aadhi shankarachyutha priyathma sambhava prabho,
Aadhi bhootha nadha sadhu bhaktha chinthitha pradha,
Bhoothi bhoosha  veda ghosha parithosha saswatha,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam. 

🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Pancha bana koti komala kruthe Krupa nidhe,
Pancha gavya payasanna panakadhi modhaka,
Pancha bhootha sanchaya prapanch  bhootha palaka,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.  

 
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Chandra soorya veethi hothra nethra  nethra mohana,
Sandra Sundara smithardhra  kesareendra vahana,
Indra vandaneeya pada, sadhu vrunda jeevana,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.   

 
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸
​

Veerabahu varnaneeya veerya sourya varidhe,
Varijasanadhi  deva vandhya sundarakruthe,
Vaaranendra  vaji simha vaha  bhaktha sevadhe,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.  

 
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Athyudhara bhaktha chitha ranga narthana prabho,
Nithya shudha nirmalaadwitheeya dharma palaka,
Sathya roopa  mukthi roopa  sarva devathathmaka,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.  

🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Sama gana lola , santhi seela , dharma palaka,
Soma sundaraasya  sadhu poojaneeya padhuka,
Sama dhana bedha danda sasthra neethi bhodhaka,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.        

🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Suprasanna deva deva sad gathi pradhayaka,
Chith prakasa dharma pala sarva bhootha nayaka,
Suprasidha pancha saila sanniketha narthaka,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam. 

 πŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈ

Soola chapa bana gadga vajra shathi shobitha,
Bala soorya koti basuranga bhootha sevitha,
Kala chakra pravruthi kalpana samanvitha,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.  

 
🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸

Adbudhathma bodha sath sanathanopadesaka,
Budh budhopama prapancha vibhrama prakasaka,
Sapradha pragadhba  chith prakasa divya desika,
Poorna pushkala sametha bhootha nadha pahi maam.  

 πŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΊπŸŒΈπŸŒΈπŸŒΈ

Swamiyee Saranam Ayyappa

🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌸🌸🌸


​