Madhurashtakam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram
Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram
Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||1||

Vacanam Madhuram Caritam Madhuram
Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Calitam Madhuram Bhramitam Madhuram
Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||2||

Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah
Paannir-Madhurah Paadau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram
Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||3||

Giitam Madhuram Piitam Madhuram
Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Ruupam Madhuram Tilakam Madhuram
Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||4||

Karannam Madhuram Tarannam Madhuram
Harannam Madhuram Ramannam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram
Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||5||

Gun.Jaa Madhuraa Maalaa Madhuraa
Yamunaa Madhuraa Viicii Madhuraa |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram
Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||6||

Gopii Madhuraa Liilaa Madhuraa
uktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drssttam Madhuram Shissttam Madhuram
Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||7||

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa
Yassttir-Madhuraa Srssttir-Madhuraa |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram
Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||8||

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


​Vishnu Shodasanama Stotram

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

​Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim

yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitani namaani
prathuruddhaya yah padeth
   sarva paapa vinirmukto
 vishnu lokai mahiyati


🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥


​Krishnashtakam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

​Vasudeva-Sutaḿ Devaḿ Kaḿsa-Chanura-Mardanam
Devakī-Paramānandaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Atasīpuṣpa Sańkāśaḿ Hāranūpura Śobhitam
Ratnakańkaṇakeyūraḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Kuṭilālaka Saḿyuktaḿ Pūrṇacandra Nibhānanam
Vilasat Kuṇḍaladharaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Mandāra Ganda Saḿyuktaḿ Cāru Hāsaḿ Caturbhujam
Birhi Piñcāvacūḍāńgaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Utpulla Padmapatrāakṣaḿ Nīlajīmuta Sannibham
Yādavānāḿ Śiroratnaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Rukmiṇīkelisaḿyuktaḿ Pītāmbara Suśobhitam
Avāpta Tulasīgandhaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Gopikānāḿ Kucadvandva Kuńkumāńkita Vakṣasam
Śrīniketaḿmaheṣvāsaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Śrīvatsāńkaḿ Mahoraskaḿ Vanamālā Virājitam
Sańka Cakra Dharaḿ Devaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum

Kṛṣṇāṣṭakam Idaḿ Puṇyaḿ Prātarutthāya Yaḥ Paṭhet
Koṭi Janma Kṛtaḿ Pāpaḿ Smaraṇena Svinaṣyati

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥


​​
Damodarastakam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Namamisvaram Sachidananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya

Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram
Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham

Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam
Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande

Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne ‘Ham Varesad Apiha
Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih

Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais’ Ca Gopya
Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih

Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam
Krpa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu-
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah

Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mocitau Bhakti-Bhajau Krtau Ca
Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me ‘Sti Damodareha

Namas Te ‘Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne
Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo ‘Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥


Achyutashtakam
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥

Achyutham Kesavam Rama-Narayanam
Krishna-Damodaram Vasudevam Harim;
Sreedharam Madhavam Gopikavallabham
Janakee-Nayakam Ramachandram Bhaje

Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam
Madhavam Sreedharam Radhikaradhikam;
Indiramandiram Chetasa Sundaram
Devakee-Nandanam Nandajam Sandadhe

Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine
Rukmineeragine Janakeejanaye;
Vallaveevallabha Yarchitayatmane
Kamsavidhvamsine Vamsine Te Namah

Krishna Govinda he Rama Narayana
Sreepate Vasudevajite Sreenidhe;
Achyutananta he Madhavadhokshaja
Dvarakanayaka Draupadee-Rakshakaa

Rakshasakshobhitah Seetayah Shobhito
Dandakaranya Bhoopunyata Karanah;
Lakshmanenanvito Vanariah Sevito
Agastyasampoojito Raghavah Patumam

Dhenukarishtaka Nishtakriddveshinam
Keshiha Kamsahridvamshiko vadakah;
Poothanakopakah Soorajakhelano
Bala-Gopalakah Patu mam Sarvada

Vidyududyotavan Prasphuradvasasam
Pravridambhodavat Prollasavigraham;
Vanyaya Malaya Shobitorasthalam
Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje

Kunchitaih Kuntalairbhrajamananam
Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh;
Harakeyoorakam Kankanaprojjvalam
Kinkineemanjulam Shyamalam Tam Bhaje

Achyuta syastakam Yah Pathedistadam
Prematah Pratyaham Purushah Saspruham
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥