Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes


Durga Apadoddaraka Stotram
🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥​

Namasthe saranye , shive sanukampe,
Namasthe jagad vyapike viswaroope,
Namasthe jagad vandhya padaravindhe,
Namasthe jagatharini thrahi durge.  


Namasthe jagath chinthyamana swaroope,
Namasthe maha yogini, jnana roope,
Namasthe , namasthe sadananda roope,
Namasthe jagatharini thrahi durge.    
 

Anadhasya dheenasya thrushnathurasya,
Bhayarthasya bheethasya bhadasya jantho,
Thwameka gathir Devi nisthara karthri,
Namasthe jagatharini thrahi durge.  
 

Aranye , rane, dharune , shathru madhye,
Anale sagare pranthare raja gehe,
Thwameka gathir Devi nisthara nouka,
Namasthe jagatharini thrahi durge.   


Apare , maha dusthare  athyantha ghore,
Vipath sagare majjatham deha bhajam,
Thwameka gather Devi, nisthara hethu,
Namasthe jagatharini thrahi durge.  
 

Namaschandige, chanda durdanda leela,
Samuth gandtha aganditha sesha sathro,
Thwameka gather Devi nisthara bheejam,
Namasthe jagatharini thrahi durge.  
 

Thwamevaghabhava dhrutha  sathya vadi,
Na jathajitha krodhanath krodhanishta,
Ida pingala thwam sushumna cha nadi,
Namasthe jagatharini thrahi durge.  
 
Namo devi durge shive Bheema nadhe,
Saraswathyarundathithyamogha swaroope,
Vibhoothi sachi kala rathri sathi thwam,
Namasthe jagatharini thrahi durge.    
 

Saranamasi suranam sidha vidhyadharanaam,
Muni manuja pasoonaam, dasyubhisthasithanaam,
Nrupathi gruha gathanaam , vyadhibhi peedithanam,
Thwamasi saranameka devi durge praseeda. 
 

Sarvam vaa slokamekam vaa yah padeth  bhakthiman sada,
Sa sarvam dushkrutham thyakthwa prapnodhi paramam padam.     10

🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥🌟🌟🌟🔥🔥🔥